bramy.info.pl

Firma "VIOMAR SYSTEM Mariusz Wasilczyk" zwany dalej "VIOMAR" szanuje prawo do prywatno?ci u?ytkowników naszego serwisu. Niniejsze zasady wskazuj?, jakie informacje umo?liwiaj?ce osobist? identyfikacj? mo?emy gromadzi? i jak mo?emy z takich informacji korzysta? w naszym serwisie.


VIOMAR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno?ci bez powiadamiania u?ytkowników serwisu. Ka?dego u?ytkownika serwisu internetowego VIOMAR.PL obowi?zuje aktualna Polityka Prywatno?ci znajduj?ca si? na stronie http://VIOMAR.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane do Polityki Prywatno?ci zmiany nie wp?ywaj? na podstawow? zasad?: VIOMAR nie sprzedaje i nie udost?pnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych u?ytkowników serwisu. Nigdy tego nie robimy i nie b?dziemy robi?.

Je?li nie zgadzacie si? Pa?stwo z nasz? Polityk? Prywatno?ci, prosimy o nie odwiedzanie naszego serwisu i nie prenumerowanie newsletterów nale??cych do naszego serwisu.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisu nale??cego do VIOMAR mog? zosta? Pa?stwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wype?nienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które b?d? Pa?stwo proszeni, to w wi?kszo?ci przypadków imi? i Wasz adres e-mail. W przypadku formularzy rejestracyjnych dla klientów firmy VIOMAR mog? by? Pa?stwo proszeni o podanie pe?nych danych osobowych.

Wymagamy tylko takich danych, które s? niezb?dne do wykonania danej czynno?ci i poprawnego funkcjonowania serwisu. Niepodanie wymaganych danych skutkuje zablokowaniem czynno?ci, której te dane dotyczy?y.

SUBSKRYPCJA BEZP?ATNYCH NEWSLETTERÓW

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezp?atnych newsletterów nale??cych do VIOMAR wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te s? obowi?zkowe i nale?y je wype?ni?.

Uzyskane w ten sposób dane s? dodawane do stworzonej listy mailingowej newslettera automatycznie. Adres e-mail jest niezb?dny do tego, aby mo?na by?o wys?a? danemu subskrybentowi wydanie newslettera. Wype?nienie pola "Imi?/Nazwa" pozwala nam spersonalizowa? newsletter i zwraca? si? do subskrybentów po imieniu.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMO?CI

VIOMAR zastrzega sobie prawo do wysy?ania niezapowiedzianych wiadomo?ci osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodzi?y si? z Polityk? Prywatno?ci.

Pod poj?ciem niezapowiedzianych wiadomo?ci VIOMAR rozumie informacje odnosz?ce si? bezpo?rednio do serwisu oraz newslettera, us?ug i produktów oferowanych przez VIOMAR (np. zmiany w serwisie, nowo?ci produktowe, wewn?trzne promocje, niekomercyjne listy np. ?yczenia lub pozdrowienia, komentarze osobiste itp.)

JAWNE DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane w serwisie nale??cym do VIOMAR przy okazji wysy?ania komentarzy do artyku?ów, odpowiedzi na forum itp. s? dost?pne dla wszystkich odwiedzaj?cych strony zawieraj?ce te dane. VIOMAR nie ma mo?liwo?ci zabezpieczenia Pa?stwa przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystaj? do przes?ania Pa?stwu nieokre?lonych informacji. Dlatego te? dane te nie podlegaj? Polityce Prywatno?ci naszego serwisu.

INNE FORMULARZE

Formularze znajduj?ce si? go?cinnie w serwisie nale??cym do VIOMAR i dotycz?ce us?ug, produktów, serwisów, czasopism i newsletterów nieobs?ugiwanych przez VIOMAR nie podlegaj? Polityce Prywatno?ci.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre miejsca serwisu nale??cego do VIOMAR mog? wykorzystywa? cookies, czyli ma?e pliki tekstowe wysy?ane do komputera u?ytkownika serwisu, identyfikuj?ce go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umo?liwienia danej operacji.

Cookies s? nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego u?ytkownika i jego danych.

Warunkiem dzia?ania cookies jest ich akceptacja przez przegl?dark? stron internetowych, której u?ywa u?ytkownik serwisu oraz nie usuwanie ich z dysku.

Jak wy??czy? ciasteczka

Je?li korzystasz z urz?dzenia przeno?nego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si? z opcjami dotycz?cymi ochrony prywatno?ci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz?dzenia.


PARTNERZY

Polityka Prywatno?ci nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane s? w serwisie i newsletterach nale??cych do VIOMAR.

W przypadku pyta? prosz? pisa?: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W temacie e-maila prosz? wpisa?: Prywatno??.


WY??CZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI

VIOMAR przyk?ada najwy?sz? uwag?, aby prezentowane informacje odpowiada?y stanowi faktycznemu, jednak?e nie bierze na siebie odpowiedzialno?ci za ewentualne b??dy w opisach produktów, b?d? niezgodno?ci ze stanem faktycznym i nie mo?e by? z tego tytu?u poci?gni?ta do odpowiedzialno?ci.

 

Bramy Segmentowe,Uchylne,Automatyka do Bram,Szlabany